Sunday, 7 May 2017

Combined Uniform Group Camp 2017

Dear all,

Here are the participants for the combined Uniform Group Camp.
See you next Friday at 2 p.m. at the Courtyard.

1
Jolene Bong
2
Ang Zhi En
3
Faith Wong Yu Jia
4
Chng Yixun Gareth
5
Ryan Asher Koo
6
Jackson Ting Ying Quan
7
Soo Wei Han
8
Chay Yee Shun Isaac
9
Tan Yi Ki
10
Kaelyn Chia Chloe Qin En
11
Cheng Jia Jie
12
Tan Wee Kian
13
Ng Yun Vera
14
Kendren Lee Zhengrong
15
Hayden Lam Hao En
16
Tiow Tze Tsiang Timothy
17
Jakob Fok Yong Ning
18
Ethan Ng Huang Ruikang
19
Kieran Taan Kiat Ren
20
Gan Eu Jin
21
Ng Sean, Maximillian
22
Yeo Zach
23
Sean Tey Yi-Shuen

No comments:

Post a Comment